BiH
English

Ko-sponzoriran od strane
Svjetske psihijatrijske asocijacije



Pod pokroviteljstvom EPA
Evropske psihijatrijske asocijacije



Organizator: 
Udruženje/Udruga psihijatara u Bosni i Hercegovini

Univerzitetski klinički centar Tuzla Klinika za psihijatriju


Pokrovitelj: 
Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine

Upute autorima za slanje sažetaka:


1. Sažetak treba pisati na službenim jezicima BiH i na engleskom jeziku.

2. Sažetak treba pisati na obrascu kojeg možete preuzeti na web stranici:

Obrazac za prijavu sažetaka - bosanski, srpski, hrvatski »

Obrazac za prijavu sažetaka - engleski »

3. Sažetak poslati kao MS Word dokument u prilogu na e-mail adresu: abstract@upubih.com

4. Sažetak treba imati najviše 250 riječi bez naslova i autora. Sažeci ne uključuju slike niti    tablice. 

5. Sažetke pisati u fontu Times New Roman, veličina fonta iznosi 12pt, prored 1.5.

6. Naslov pisati velikim slovima Times New Roman, bold, 12pt. 

7. Napisati puno prezime i ime i afilijaciju autor i svih koautora. Podvući ime i prezime autora koji će prezentirati. Dozvoljeno je najviše do pet koautora. Potrebno je naznačiti kontakt adrese korespondirajućeg autora. 

8. Sažetak treba sadržavati: uvod, cilj, metode, rezultate i zaključke (kod prikaza slučaja umjesto rezultata kratak opis slučaja). 

9. Najviše do četiri ključne riječi. 

10. Koristiti standardne skraćenice, a nove skraćenice definisati u zagradi nakon prve upotrebe u tekstu. 

11. Originalni sažeci neće biti lektorisani, za jezičku i gramatičku ispravnost sažetaka na      maternjem kao i na engleskom jeziku odgovara/ju autor/i. Svaka jezička, gramatička ili naučna greška će biti objavljena, ukoliko je autori ne otklone. 

12. Sažeci poslani telefaksom neće biti prihvaćeni 

13. Sažetak može biti prikazan kao poster prezentacija ili usmeno izlaganje. 

14. Ukoliko je nemoguće sažetke poslati elektronskom poštom, molimo da se sažetak/ci pisani po prethodnim pravilima i na službenom obrascu pohrane na CD-ROM i da se pošalje/u na adresu Sekretarijata Kongresa.

Krajnji rok za slanje sažetaka je 31. juli/srpanj 2012. Nakon ovog datuma sažeci neće biti prihvaćani.

USMENA IZLAGANJA:
Pozvani predavači: 15 minuta i 5 minuta za raspravu.
Usmena izlaganja: 7 minuta i 3 minuta rasprava.
Sva usmena izlaganja u sali A bit će praćena dvojezičnim (službeni jezici BiH i engleski) Power Point prezentacijama.  

TEHNIČKA PODRŠKA:
Laptop i LCD projektori za usmena izlaganja. Učesnici koji imaju usmena izlaganja mole se da elektronske verzije svoja izlaganja predaju dan ranije ili najmanje dva sata prije početka sesije tehničkom osoblju Kongresa.  

POSTERI:
Dimenzije postera iznose 90 X 120 cm. Postere treba pisati na službenim jezicima BiH ili na engleskom jeziku. Ukoliko poster nije napisan na engleskom jeziku, neophodno je napisati sažetak na engleskom jeziku. Tablice, crteže, grafikone, skice i fotografije treba učiniti što čitljivijim, jasnim i jednostavnim. U toku poster sesije autor/i su dužni biti pokraj postera. Uklanjanje postera će biti moguće isti dan poslije poster prezentacije. Posteri koje autori sami ne uklone bit će uklonjeni od strane osoblja i neće biti pohranjeni niti poslani autorima nakon Kongresa.

Sva korespondencija vezana za stručni i naučni dio:
UKC Tuzla
Klinika za psihijatriju
Sekretarijat III Kongresa psihijatara (Dr. Mevludin Hasanović)
Rate Dugonjića bb
75000 Tuzla
Bosna i Hercegovina e-mail: 3kongres@upubih.com