BiH
English

Ko-sponzoriran od strane
Svjetske psihijatrijske asocijacijePod pokroviteljstvom EPA
Evropske psihijatrijske asocijacijeOrganizator: 
Udruženje/Udruga psihijatara u Bosni i Hercegovini

Univerzitetski klinički centar Tuzla Klinika za psihijatriju


Pokrovitelj: 
Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine

Ivana Timotijević

Srbija

Redovni profesor Medicinskog fakulteta u Beogradu, Univerziteta u Beogradu, specijalista neuropsihijatrije i kliničke farmakologije, najveći deo svog radnog veka provela je u Institutu za mentalno zdravlje i kao upravnik Klinike za psihijatriju KBC „dr D. Mišović“, baveći se biološkom psihijatrijom i psihofarmakoterapijom. Kao prvi srpski klinički psihofarmakolog osnovala je Centar za psihofarmakoterapiju IMZ, koji je godinama uspešno funkcionisao tretirajući kliničke manifestacije psihijatrijskih bolesti u korelaciji sa biohemijskim ekvivalentima, biološkim markerima i psihofarmacima. Bipolarni afektivni poremećaji i depresije, najuže su polje stručnog i naučnog interesovanja prof dr Ivane Timotijević. Posle stručnog usavršavanja u Kopenhagenu i Arhusu kod prof Mogens Skou, devedesetih godina prošlog veka, osnovala je prvo Savetovalište za bipolarne afektivne poremećaje, primenu i praćenje litijuma. Autentična zainteresovanost i želja da se pomogne ljudima obolelim od teškog duševnog oboljenja kakva je depresija, da se zaustave recidivi i obezbedi odgovarajući kvalitet života, otvorila je mnoge puteve u istraživanjima psihofarmaka, farmakokinetike litijuma i antidepresiva, donela diplome i priznanja. Prof dr Ivana Timotijević autor je tri knjige – sa prof dr VR Paunovićem „ Instrumenti kliničke procene u psihijatriji“ (tri izdanja), „Litijum i afektivni popremećaji“ (dva izdanja) i „Psihofarmakoterapija – odabrana poglavlja“ (dva izdanja). Objavila je brojna poglavlja u udžbenicima i monografijama, više od 150 stručnih i naučnih radova u eminentnim časopisima. Sarađivala je sa istaknutim domaćim i stranim stručnjacima.

“SEROTONERGIČKA ORGANIZACIJA CENTRALNOG NERVNOG SISTEMA”