BiH
English

Ko-sponzoriran od strane
Svjetske psihijatrijske asocijacijePod pokroviteljstvom EPA
Evropske psihijatrijske asocijacijeOrganizator: 
Udruženje/Udruga psihijatara u Bosni i Hercegovini

Univerzitetski klinički centar Tuzla Klinika za psihijatriju


Pokrovitelj: 
Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine

Drgan Babić

Bosna i Hercegovina

Rođen 10.6.1958.g u Živinicama. Medicinski fakultet (MF) završio 1984., specijalizaciju iz neuropsihijatrije 1995., magistrirao 2000., doktorirao 2005. g. na MF u Tuzli. Od početka 1995. živi u Mostaru i zaposlen je na Odjelu za psihijatriju KB Mostar, a od 2009. na Klinici za psihijatriju gdje je aktualno raspoređen na mjesto Voditelja odjela urgentne psihijatrije i intenzivne skrbi.
Od osnutka MF u Mostaru radi kao asistent na predmetima Klinička propedeutika i Psihijatrija, a zatim i kao predavač na predmetima Psihijatrija i Medicinska psihologija (dodiplomski studij) te Racionalna farmakoterapija i Osnove opće psihopatologije i behevioralne medicine (poslijediplomski studij). U zvanje Docenta za predmet psihijatrija na MF Sveučilišta u Mostaru promoviran je 2007.g
Na Fakultetu zdravstvenih studija (FZS) u Mostaru od 2007. je pročelnik katedre na predmetu Psihijatrija, a predavač na predmetu „Grupna terapija“. Od 2009. na istom fakultetu obnaša funkciju Prodekana za nastavu.
Na odsjeku Socijalni rad Filozofskog fakulteta (FF) u Mostaru od 2009. pročelnik katedre predmeta Socijalni rad s ovisnicima te predavač na predmetu Socijalna psihijatrija.
Do sada je autor i koautor preko 100 stručnih i znanstvenih članaka objavljenih u domaćim i stranim časopisima od kojih je 21 u Pubmed (pet CC i 13 SCI/SSCI); na domaćim i međunarodnim kongresima i simpozijima te autor poglavlja u pet knjiga. Voditelj projekta Metabolički sindrom i tjelesne bolesti u psihijatrijskih bolesnika za koji je dobio potporu Federalnog ministarstva za znanost. U više navrata nastupao na međunarodnim i domaćim kongresima kao pozvani predavač. Mentor je pet magistarskih radova, tri doktorske disertacije i 30 diplomskih radova studenata MF, FZS i FF. Potpredsjednik je Udruge psihijatara BiH; predsjednik Skupštine Udruge za biološku psihijatriju i psihofarmakologiju Federacije BiH. Predsjednik organizacionog odbora međunarodnog simpozija Mostarska psihijatrijska subota od 2004. do 2011.g. te predsjednik organizacionog odbora za BiH 23-ćeg psihijatrijskog kongresa podunavskih zemalja koji je održan u Mostaru 2008.g. Završio brojne edukacije iz oblasti psihijatrije: psihotraumatologija, ovisnosti, suicidalnost, grupna psihoanaliza…
Oženjen, živi sa suprugom i dvoje djece. Aktivno se služi engleskim jezikom.

“PTSP: PARADIGMA ZA NOVU PSIHIJATRIJU”