BiH
English

Ko-sponzoriran od strane
Svjetske psihijatrijske asocijacijePod pokroviteljstvom EPA
Evropske psihijatrijske asocijacijeOrganizator: 
Udruženje/Udruga psihijatara u Bosni i Hercegovini

Univerzitetski klinički centar Tuzla Klinika za psihijatriju


Pokrovitelj: 
Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine

Miro Klarić

Bosna i Hercegovina

Rođen sam 11. 03. 1957. u Donjoj Komušini, općina Teslić, gdje sam završio i osnovnu školu. Srednju medicinsku školu sam završio 1976. godine u Doboju, a Medicinski fakultet 1982. g. u Tuzli. Specijalizacija iz neuropsihijatrije završio sam 1991. g. na VMA u Beogradu. Drugi stupanj edukacije iz bihevioralno-kognitivnih terapija završio sam 1999/2002. g. u Rijeci.

Poslijediplomski znanstveni studij «Biomedicina» upisao sam 2001/02. školske godine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci gdje sam stekao zvanje magistrira znanosti 2005. godine, a 2008. godine i doktorira znanosti.

Status subspecijaliste socijalne psihijatrije-mentalno zdravlje u zajednici, stekao sam 2011.g.

Kao liječnik opće prakse od 1982-1985. godine radio sam u DZ Teslić i u DZ Srebrenik.

Od 1985-1992. godine radio sam u Specijalnoj bolnici za kardiovaskularna i reumatska oboljenja Banja Vrućica-Teslić. Početkom 1992. g. kao dragovoljac priključio sam se u HVO, i tijekom 1992. g. obnašao funkciju načelnika sanitetske službe HVO Komušina-Teslić. Tijekom rata radio sam još u Ratnim bolnicama HVO u Žepču i Fojnici, a u veljači 1994. godine dolazim u KB Mostar gdje kao neuropsihijatar počinjem raditi na tadašnjem Odjelu neuropsihijatrije. Razdvajanjem službi neurologije i psihijatrije 2003.g. izabran sam za šefa odjela psihijatrije koji je 2009.g. dobio status klinike. Šef odjela/predstojnik klinike za psihijatriju bio sam od travnja 2003.g. do studenog 2011.g. kada sam izabran za pomoćnika ravnatelja KB Mostar i na tom položaju se nalazim danas.

Od 2000. godine angažiran sam u dodiplomskoj i poslijediplomskoj nastavi na katedri za psihijatriju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru. Od 09. 03. 2009. godine sam u nastavnom zvanju docenta.

Sudjelovao sam na više domaćih i inozemnih kongresa i simpozija, a objavio sam i više od 40 radova u domaćim i stranim časopisima i publikacijama, te dva poglavlja u knjigama.

Od 1992. godine posebno područje mog kliničkog i znanstvenog interesa je psihotraumatologija.

“SEKUNDARNA TRAUMATIZACIJA SUPRUGA VETERANA OBOLJELIH OD PTSP-a”