BiH
English

Ko-sponzoriran od strane
Svjetske psihijatrijske asocijacijePod pokroviteljstvom EPA
Evropske psihijatrijske asocijacijeOrganizator: 
Udruženje/Udruga psihijatara u Bosni i Hercegovini

Univerzitetski klinički centar Tuzla Klinika za psihijatriju


Pokrovitelj: 
Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine

Pozvana predavanja

Pozvana predavanja su snažno naučno fokusirana i uglavnom su orjentisana na teoriju i istraživanje. Održaće ih vodeći psihijatri, bazični naučnici, i drugi stručnjaci iz mentalnog zdravlja pozvani od Naučnog odbora. Ova predavanja će pokriti značajne teme Kongresa.

Izet Pajević

Izet Pajević

“SEKULARNA I POSTSEKULARNA PSIHIJATRIJA”

Curicullum Vitae »
Miro Jakovljević

Miro Jakovljević

“PSIHIJATRIJA NA RASKRIŽJU ILI U KRIZI IDENTITETA”

Curicullum Vitae »
Slobodan Loga

Slobodan Loga

“MENTALNO ZDRAVLJE I OKOLINA”

Curicullum Vitae »
Abdulah Kučukalić

Abdulah Kučukalić

“UČESTALOST BIPOLARNOG AFEKTIVNOG POREMEĆAJA KOD ISPITANIKA SA VELIKOM DEPRESIVNOM EPIZODOM SA ILI BEZ PSIHIJATRIJSKOG KOMORBIDITETA”

Curicullum Vitae »
Nađa Marić-Bojović

Nađa Marić-Bojović

“ZAŠTO GENETIKA SHIZOFRENIJE TRAŽI EPIGENETIKU”

Curicullum Vitae »
Peter Pregelj

Peter Pregelj

“NEUROBIOLOGIJA SUICIDALNOG PONAŠANJA”

Curicullum Vitae »
Ivana Timotijević

Ivana Timotijević

“SEROTONERGIČKA ORGANIZACIJA CENTRALNOG NERVNOG SISTEMA”

Curicullum Vitae »
Lilijana Oruč

Lilijana Oruč

“PREDIKTIVNO GENETIČKO TESTIRANJE I PSIHIJATRIJSKI POREMEĆAJI”

Curicullum Vitae »
Miroslava Jašović-Gašić

Miroslava Jašović-Gašić

“ANTIPSIHOTICI – ISTORIJAT RAZVOJA I INDIKACIJE ZA PRIMJENU – NOVO VINO STARE ČAŠE”

Curicullum Vitae »
Alma Džubur Kulenović

Alma Džubur Kulenović

“RANE INTERVENCIJE KOD PSIHOTIČNIH POREMEĆAJA - DA LI NAM DSM-5 NUDI RJEŠENJE”

Curicullum Vitae »
Dušica Lečić-Toševski

Dušica Lečić-Toševski

“NOVA KLASIFIKACIJA POREMEĆAJA LIČNOSTI – DIJAGNOSTIKA DIMENZIJA UMESTO KATEGORIJA”

Curicullum Vitae »
Icro Maremmani

Icro Maremmani

“ŠTA JE SPECIFIČNO U PSIHOPATOLOGIJI KOD HEROINSKIH OVISNIKA PRI UVODJENJU U LIJEČENJE?”

Curicullum Vitae »
Nermana Mehić-Basara

Nermana Mehić-Basara

“TRETMAN OVISNIKA U BIH – OGRANIČENJA I MOGUĆNOSTI”

Curicullum Vitae »
Milutin Nenadović

Milutin Nenadović

“DISFUNKCIONALNOST U GENEZI POLITOKSIKOMANIJE”

Curicullum Vitae »
Slavko Sakoman

Slavko Sakoman

“HRVATSKA I EU ZONA, OPIJATSKA OVISNOST, POLITIKA LIJEČENJA”

Curicullum Vitae »
Andrej Kastelic

Andrej Kastelic

“LIJEČENJE OVISNOSTI O DROGAMA U JUGO-ISTOČNOJ EVROPI U ZAJEDNICAMA I SKRBNIČKOM SMJEŠTAJU”

Curicullum Vitae »
Mevludin Hasanović

Mevludin Hasanović

“MEDICINSKI ASISTIRANO LIJEČENJE OVISNOSTI O OPIJATIMA SUBOKSONOM KAO PREVENCIJA SOCIJALNOG ISKLJUČIVANJA MLADIH-TUZLANSKI MODEL”

Curicullum Vitae »
Vlado Jukić

Vlado Jukić

“ODRAZ DESTRUKCIJE KLASIČNIH MORALNIH NAČELA NA ETIČKA PITANJA U PSIHIJATRIJI”

Curicullum Vitae »
Dragan Babić

Dragan Babić

“PTSP: PARADIGMA ZA NOVU PSIHIJATRIJU”

Curicullum Vitae »
Osman Sinanović

Osman Sinanović

“PSIHIJATRIJSKI POREMEĆAJI U NEUROLOGIJI”

Curicullum Vitae »
Esmina Avdibegović

Esmina Avdibegović

“SAVREMENI KONCEPTI DISOCIJACIJE”

Curicullum Vitae »
Milan Novaković

Milan Novaković

“SOCIJALNE I PSIHOPATOLOŠKE ODLIKE POČINILACA SUICIDA I HOMICIDA”

Curicullum Vitae »
Milan Stojaković

Milan Stojaković

“PROCJENA INTERNET ZAVISNOSTI I DEPRESIVNOSTI PREKO TELEPSIHIJATRIJSKOG SERVISA”

Curicullum Vitae »
Miro Klarić

Miro Klarić

“SEKUNDARNA TRAUMATIZACIJA SUPRUGA VETERANA OBOLJELIH OD PTSP-a”

Curicullum Vitae »
Rudolf Gregurek

Rudolf Gregurek

“PSIHOTERAPIJA U 21. STOLJEĆU”

Curicullum Vitae »
Vera Daneš-Brozek

Vera Daneš-Brozek

“AKTUALNE KARAKTERISTIKE PSIHOPATOLOGIJE RAZVOJNE DOBI”

Curicullum Vitae »
Marija Burgić-Radmanović

Marija Burgić-Radmanović

“PRVE PSIHOTIČNE EPIZODE U RAZVOJNOJ DOBI”

Curicullum Vitae »
Zihnet Selimbašić

Zihnet Selimbašić

“PSIHIČKI POREMEĆAJI KOD DJECE VETERANA RATA SA PTSP”

Curicullum Vitae »
Goran Račetović

Goran Račetović

“UDRUŽENJE PSIHIJATARA U BIH- PREPOZNATLJIVA ULOGA U DOMAĆIM I MEĐUNARODNIM OKVIRIMA”

Curicullum Vitae »