BiH
English

Ko-sponzoriran od strane
Svjetske psihijatrijske asocijacijePod pokroviteljstvom EPA
Evropske psihijatrijske asocijacijeOrganizator: 
Udruženje/Udruga psihijatara u Bosni i Hercegovini

Univerzitetski klinički centar Tuzla Klinika za psihijatriju


Pokrovitelj: 
Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine

Zihnet Selimbašić

Bosna i Hercegovina

Rođen je 1959. godine u Pauču, općina Kladanj. Medicinski fakultet u Tuzli završava 1986. godine, a specijalistički ispit iz neuropsihijatrije 1995. godine. Zvanje Primariusa dobio je 2003. godine. Završio je edukaciju iz područja dječije i adolescentne traumatske psihologije i psihijatrije na Missouri University, USA u toku 1995. godine. Edukaciju iz «Traume i ljudskog razvoja» u saradnji sa Harvard Public School, Univerziteta u Rijeci i Univerziteta u Sarajevu završio 1997. godine, a u saradnji sa UNICEF-om godine 1998. završio je edukaciju iz posttraumatske terapije. Izobrazbu iz supervizijskih metoda u saradnji sa Division of Clinical Neorosience and Psichiatry, Gothenburg, Sweden za Kliničku superviziju 2000. godine, a grupni analitičar od 2012 godine. Učestvovao je u psihosocijalnim programima «Pomoć djeci i odraslim osobama stradalim u ratu i poslije rata» u toku od 1994. do 2004. godine kao i «Razmjena iskustava pomagača/terapeuta Bosne i Hercegovine i Njemačke» od 1999. do 2001. godine. Član je Udruženja psihijatara Bosne i Hercegovine, Udruženja Psihijatara Tuzlanskog kantona, Ljekarske komore Tuzlanskog kantona i Evropske asocijacije psihijatara. Postdiplomski studij «Dječija i adolescentna psihijatrija i psihologija» završio 2002. godine. Magistarski rad „Psihosocijalni problemi djece roditelja sa posttraumatskim poremećajem“ odbranio 23.05.2005. godine u Centru za interdisciplinarne studije Univerziteta u Sarajevu. Doktorsku disertaciju „Poremećaji ponašanja i emocionalni problemi u djece vetrana rata sa psottraumatskim stresnim poremećajem“ odbranio 05.02.2011. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.Od 2004. do 2006. godine asistent na predmetu Psihologija komunikacije, a od 2006. godine je viši asistent na Medicinskom fakultetu u Tuzli, predmet „Psihijatrija sa medicinskom psihologijom“. Od 2009. godine je šef Dnevne bolnice Klinike za psihijatriju JZU UKC Tuzla. Od 2011 godine je docent na predmetu ”Psihijatrija sa medicinskom psihologijom”.


“PSIHIČKI POREMEĆAJI KOD DJECE VETERANA RATA SA PTSP”