BiH
English

Ko-sponzoriran od strane
Svjetske psihijatrijske asocijacije



Pod pokroviteljstvom EPA
Evropske psihijatrijske asocijacije



Organizator: 
Udruženje/Udruga psihijatara u Bosni i Hercegovini

Univerzitetski klinički centar Tuzla Klinika za psihijatriju


Pokrovitelj: 
Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine

Nermana Mehić-Basara

Bosna i Hercegovina

Doktor medicinskih nauka, specijalista neuropsihijatar, primarijus
Direktorica JU Zavod za alkoholizam i druge toksikomanije Kantona Sarajevo

Rođena 1957.g. u Sarajevu, Bosna i Hercegovina, gdje i sada živi i radi. Diplomirala na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 1981.g. Specijalistički ispit iz neuropsihijatrije položila 1989.g. u Sarajevu. Magistarski rad odbranila je 2007.g., a 2012.g. doktorsku disertaciju na temu: "Udruženost genskog polimorfima dopaminskih receptora i psiholoških dimenzija ličnosti u razvoju opijatske ovisnosti".
Period rata 1992 – 1995. je provela u opkoljenom Sarajevu i bila aktivno uključena u rad timova za psihološku pomoć i podršku domicilnom stanovništvu i izbjeglicama.
Od 1995. godine je koordinator za ovisnosti u FBiH ispred Federalnog Ministarstva zdravstva za SZO.
Od 1997. - 2003. godine bila je koordinator za Projekat "Mentalnog zdravlja u zajednici", koji je dao značajan doprinos u implementaciji reforme mentalno zdravstvenog sistema u BiH.
2003.g. je bila član osnivačke grupe za formiranje Udruženja adiktologa Jugoistočne Evrope (South –East European Addiction Network), a od 2005. do 2007. godine je bila predsjednica ovog udruženja.
2004. godine dobila je prestižnu nagradu "Nyswander –Dole Marie Award" , od strane Američke Asocijacije za tretman ovisnosti o opijatima (AATOD),
Od 2007.g. član je Evropske asocijacije za tretman opijatskih ovisnika (EUROPAD – European Opiate Addiction Treatment Associoation).
Od 2007 – 2012.g., predsjednica Stručnog tima za izradu i implementaciju "Programa praćenja, prevencije i liječenja demobilisanih branilaca i članova njihovih porodica od PTSP–a Kantona Sarajevo".
U poslijeratnom periodu bila je član ekspertne grupe za izradu Državne Strategije suzbijanja ovisnosti i Revidirane Politike i strategije mentalnog zdravlja u BiH.
Aktivno je učestvovala u više od 50 domaćih, regionalnih i internacionalnih stručnih skupova, bila organizator nekoliko konferencija o mentalnom zdravlju, kao i član Organizacionog odbora Prvog (2003) i Drugog (2007) kongresa psihijatara Bosne i Hercegovine. Do sada je objavila 14 naučnih i stručnih radova iz oblasti ovisnosti, mentalnog zdravlja u zajednici i posttraumatskog stresnog poremećaja u relevantnim naučnim časopisima.
Kao autor i koautor učestvovala je u izradi 12 stručnih vodiča, publikacija i knjiga iz navedenih oblasti.

“TRETMAN OVISNIKA U BIH – OGRANIČENJA I MOGUĆNOSTI”