Preliminarni program

* Uvodno predavanje

* Plenarna predavanja

* Predavanja po pozivu

* Simpozijum

"Trauma i stres"
(Saradnja sa Akademijom nauka i umjetnosti Republike Srpske)

* Treći Simpozijum o bolestima zavisnosti Bosne i Hercegovine

Savremena dostignuća u prevenciji, tretmanu i rehabilitaciji zavisnika
(Saradnja sa Udruženjem alkohologa i drugih stručnjaka za bolesti zavisnosti Bosne i Hercegovine)

* Simpozijum “Projekat mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini”

* Simpozijum “Budući i mladi psihijatri: mjesto, uloga i perspektive”

(Saradnja sa Udruženjem specijalizanata i mladih psihijatara/neuropsihijatara)

* Akademski kurs Evropske psihijatrijske asocijacije

Prepoznavanje i procjena negativnih simptoma kod osoba sa shizofrenijom
(Saradnja sa Evropskom psihijatrijskom asocijacijom)

* Edukativni kurs OTKAZANO

Elektrodermalno orjentisana reaktivnost – korak naprijed u procjeni rizika za suicidalnost

* Radionica

Poremećaji autističnog spektra tokom životnog vijeka

* Pitajte eksperte

* Oralne prezentacije

* Poster prezentacije

* Satelitski simpozijumi

(nisu KME aktivnosti)