Predavači po pozivu

Norman Sartorius (Švajcarska)

Pet desetljeća psihijatrije u kontekstu

Dragan Denelišen (Bosna i Hercegovina)

Izazovi očuvanja i unapređenja mentalnog zdravlja

Slobodan Loga (Bosna i Hercegovina)

Tretman rane psihoze - izazov savremene i buduće psihijatrije

Afzal Javed (Velika Britanija)

Budućnost psihijatrije: izazovi i mogućnosti

Bulent Coskun (Turska)

Službe mentalnog zdravlja u zajednici u Turskoj

Michel Botbol (Francuska)

Kako psihoanaliza današnjice može doprinijeti savremenoj psihijatriji?

Miroslava Jašović-Gašić (Beograd, Srbija)

Da li su rezultati naših istraživanja imali neki uticaj na dijagnostiku i tretman shizofrenije?

Miro Jakovljević (Hrvatska)

Placebo i nocebo iz perspektive kreativne farmakoterapije i medicine utemeljene na činjenicama

Gordana Milavić (Velika Britanija)

Zaštita i prevencija mentalnog zdravlja u osnovnim školama sa fokusom na detekciju depresivnih oboljenja

Silvana Markovska-Simoska (Makedonija)

Funkcionalni neuromarkeri psihijatrijskih poremećaja: sadašnje stanje i perspektive

Armida Mucci (Italija)

Negativni simptomi shizofrenije: perspektive procjene i tretmana

Shahid M Ahmad (Velika Britanija)

Depresija kod adoloscenata

Stojan Bajraktarov (Makedonija)

Modaliteti terapija moždane stimulacije

Marija Burgić-Radmanović (Bosna i Hercegovina)

Psihosocijalni stres u razvoju kardiovaskularnih oboljenja u mladih

Dimitar Bonevski (Makedonija)

Trauma i anksiozni poremećaji tokom životnog veka

Lidija Injac Stevović (Crna Gora)

Ocjenjivanje i vođenje suicidnog rizika

Vlado Jukić (Hrvatska)

Forenzička psihijatrija u Hrvatskoj i njezino značenje u zaštiti prava osoba s duševnim smetnjama

Abdulah Kučukalić (Bosna i Hercegovina)

Bipolarni poremećaj - kognitivni deficit i tretman

Izet Pajević (Bosna i Hercegovina)

Šta je “stanje potpunog psihičkog blagostanja”?

Dragan Babić (Bosna i Hercegovina)

Ovisnosti bez droga: suvremene ovisnosti ili stil života?

Marija Raleva (Makedonija)

Rani životni stres: ključna veza između negativnih životnih događaja u djetinjstvu i rizik od samoubistva

Olivera Vuković (Beograd, Srbija)

Psihokardiologija i kontekstualna kardiologija – značaj “srca u interakciji”

Alma Džubur Kulenović (Bosna i Hercegovina)

Molekularni mehanizmi posttraumatskog stresnog poremećaja: DAAD projekt koji uspostavlja održive istraživačke kapacitete u Jugoistočnoj Evropi

Petar Nastasić (Srbija)

Nova paradigma u tretmanu bolesti zavisnosti

Andrej Kastelic (Slovenija)

Novi svijet – novi izazovi za profesionalce u oblasti mentalnog zdravlja

Zoran Zoričić (Zagreb. Hrvatska)

Kontroverze i izazovi suvremene adiktologije

Nermana Mehić-Basara (Bosna i Hercegovina)

Predisponiranost za nastanak ovisnosti o psihoaktivnim supstancama – psihološki faktori

Aleksandra Dickov (Srbija)

Psihotični poremećaji izazvani kanabisom

Nera Zivlak-Radulović (Bosna i Hercegovina)

Da li je impulsivnost karaterna crta osoba koje zloupotrebljavaju alkohol ili posljedica zavisnosti?

Liljana Ignjatova (Makedonija)

Procjena minimuma standarda kvaliteta programa tretmana zavisnosti od droga u Republici Makedoniji

Milan Stojaković (Bosna i Hercegovina)

Internet zavisnost kod populacije studenata Medicinskog, Ekonomskog i Pravnog fakulteta u Banjaluci

Milica Pejović-Milovančević (Srbija)

Rani razvoj, značaj ranog prepoznavanja smetnji u razvoju i rane intervencije

Mira Spremo (Bosna i Hercegovina)

Kvalitet života, fizičko zdravlje i negativna emocionalna stanja roditelja djece sa pervazivnim razvojnim poremećajima

Alija Sutović (Bosna i Hercegovina)

Budućnost, moć i nemoć psihijatrije u globalizaciji ratova, migracija i terora

Miro Klarić (Bosna i Hercegovina)

Odnos rane psihotraumatizacije s početkom i tijekom psihotičnih poremećaja

Esmina Avdibegović (Bosna i Hercegovina)

Dvadeset godina reforme službi za zaštitu mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini – gdje smo danas?

Goran Račetović (Bosna i Hercegovina)

Centar za zaštitu mentalnog zdravlja: kvalitet psihijatrije u zajednici